برخی از ویژگی های اصلی نرم افزار TCMS V2
نظارت بر زمان حضور و غیاب و سیستم دربازکن