برخی از ویژگی های اصلی نرم افزار TCMS V2
تنظیم ساعت رسمی