برخی از ویژگی های اصلی نرم افزار TCMS V2
مشاهده سابقه حضور و غیاب