برخی از ویژگی های اصلی نرم افزار TCMS V2
امکان تعریف جزئیات اطلاعات خروجی