برخی از ویژگی های اصلی نرم افزار TCMS V2
دانلود و سینک زمانی خودکار