برخی از ویژگی های اصلی نرم افزار TCMS V2
تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و بازیابی آن