ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
1. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันอุปกรณ์ FingerTec ที่ได้มีการซื้อ;
2. การรับประกันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อสามารถแสดงหลักฐานในการซื้อผลิตภัณฑ์นี้;
3. อุปกรณ์ FingerTec จะได้รับการรับประกันการใช้งานแบบปกติซึ่งเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเป็น28 เดือนวันที่ได้มีการซื้ออุปกรณ์ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์อันเนื่องมาจากกรณีดังนี้:
  • การจัดเก็บและการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้งาน;
• ความเสียหายจากแบตเตอรี่รั่ว ทราย ฝุ่น หรือน้ำ;
• ไฟฟ้าเกิน กำลังไฟฟ้าและ/หรือการเชื่อมต่อสายสื่อสารไม่ถูกต้อง กำลังไฟฟ้าที่ไม่เรียบ;
• ใช้ชิ้นส่วนสำรองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือรับบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต;
4. หมายเลขเครื่องและ/หรือสติกเกอร์รับประกันถูกแก้ไขหรือถูกเอาออก
5. มีการดัดแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. การรับประกันนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น EM-Lock แบตเตอรี่ สายเคเบิล เป็นต้น