کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب حضور غياب حضور غياب حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب حضور غياب حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب کنترل دسترسی و حضور غياب قفل درب نرم افزار و SDK نرم افزار و SDK نرم افزار و SDK نرم افزار و SDK سيستم شناسايي آنلاين سيستم شناسايي آنلاين سيستم شناسايي آنلاين
مدل اثر انگشتی l Face ID مدل l مدل کارت بدون تماسی l نرم افزار و SDK l سيستم شناسايي آنلاين