การประยุกต์ใช้งาน / คุณลักษณะ มีซอฟแวร์พร้อมหรือ SDK ฟังก์ชัน รายงาน รูปแบบ การส่งออก แอพลิเคชัน บนเว็บ โปรแกรม ฐานข้อมูล ความเข้ากันได้                 ภาษา                    ราคา   
เวลากา รเข้าร่วมงาน การเข้า ประตู        ฮาร์ดแวร์                OS / เบราว์เซอร์        
 WINDOWS APPLICATION
Ingress มีซอฟแวร์พร้อม
ก้าวหน้า
ก้าวหน้า
30 Csv, txt และ xls x MS Access / MySQL FingerTec ทั้งหมด ฮาร์ดแวร์ & ควบคุม Ingressus ยกเว้น H3i & s-Kadex Windows XP, Server 2003, Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ภาษาอังกฤษภาษาอาหรับ จีนดั้งเดิม / ประยุกต์ สเปน, ไทย, รัสเซีย, มาเลย์ เยอรมันและอินโดนีเซีย ที่มาพร้อมกับเค รื่องปลายทางฮา ร์ดแวร์
Ingress มีซอฟแวร์พร้อม ซอฟต์แวร์การจัดการของผู้เข้าชม 5 PDF
MySQL ทุกช่องบัตร FingerTec ภาษาอังกฤษ, มาเลย์อินโดนีเซีย สเปน, ภาษาจีนแบบดั้งเดิม / ย่อ, อาหรับ, ภาษาฮินดี, โปรตุเกส, เวียดนาม, ไทย ที่ต้องชำระ
TCMS V2 มีซอฟแวร์พร้อม
ก้าวหน้า
ง่าย
30 Csv, txt และ xls
x
เฉพาะ TCMS V2 ผู้ดู โมดูล
Native Foxpro ฐานข้อมูล FingerTec ทั้งหมด ฮาร์ดแวร, ยกเว้น H3i, s-Kadex & ควบคุม Ingressus อังกฤษ, อาหรับ, อาหรับ (คูเวต), จีน / ภาษาเปอร์เซีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อินโดนีเซีย, อิตาลี, เกาหลี, ลิทัวเนีย, มาเลย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย, สเปน, ไทย, ตุรกี, เวียดนาม ที่มาพร้อมกับเค รื่องปลายทางฮา ร์ดแวร์
 CLOUD-โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
TimeTec Cloud ระบบพร้อม www.timeteccloud.com x 31 Csv, txt และ xls MySQL Face ID 2/3/4/4d, AC900, R2, R2/R2c, Kadex, AC100C, TA100C, TA100TC, TA200 Plus, i-Kiosk 100 Plus, Q2i Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android and iOS Apps อังกฤษ, อาหรับ, จีน ประเพณี / ประยุกต์ อินโดนีเซีย, สเปน สมัครสมาชิก
EpiCamera ระบบพร้อม www.epicamera.com การเฝ้าระวังเมฆวิดีโอ การเฝ้าระวังเป็น Service (VSaaS) 1 zipped jpg MySQL ทั้งหมดกล้อง IP ที่ การสนับสนุนคุณสมบัติ FTP อังกฤษ สมัครสมาชิก
 SOFTWARE TOOLS
FingerTec Data Processor มีซอฟแวร์พร้อม การจัดการและ ผู้ใช้แก้ไข, ลายนิ้วมือ ,เข้าสู่ระบบ และข้อมูลของผู้อ่าน x Txt, xls, xml, html x MS Access / MS SQL FingerTec ทั้งหมด ฮาร์ดแวร, ยกเว้น H3i, s-Kadex & ควบคุม Ingressus Windows XP, Server 2003, Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 อังกฤษ ี่มาพร้อมกับเค รื่องปลายทางฮา ร์ดแวร์
Info Manager ีซอฟแวร์พร้อม ในการจัดการผู้ใช้ ข้อมูลและข้อมูลลายนิ้วมือ x x x MS Access สแกนเนอร์ OFIS, เครื่องเขียนบัตร Mifare อังกฤษ
OFIS Gateway ีซอฟแวร์พร้อม เครื่องหมายเดียวบนเครื่องคอ มพิวเตอร์ เข้าสู่ระบบการรักษาความปลอดภัย x x x x OFIS scanner Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ภาษาอังกฤษภาษาจีนแบบดั้งเดิม / ย่อ, ญี่ปุ่น พร้อมกับ สแกนเนอร์ OFIS
 SDK (www.fingertec.com/developerprogram)
BioBridge SDK SDK: เพื่อการรวมเป็นห นี่งเดียว เครื่องปลายทาง FingerTec กับระบบที่สาม N/A N/A x N/A FingerTec ทั้งหมด ฮาร์ดแวร, ยกเว้น Keylock, OFIS, H3i, s-Kadex & ควบคุม Ingressus Windows XP, Server 2003, Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 N/A ฟรีสำหรับ นักพัฒนา
Webster SDK: แพลตฟอร์มบนเว็บ ออนไลน์ที่จะรวบรวมฐาน ข้อมูลสำหรับการเข้าเวลา การเข้างาน x N/A N/A MySQL Face ID 2/3/4/4d, AC900, R2, R2/R2c, H2i, Kadex, AC100C, TA100C, TA100TC, TA200 Plus, i-Kiosk 100 Plus, Q2i Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, Windows 7, Windows 8, Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer ภาษาอังกฤษ, มาเลย์, จีน ประยุกต์, สเปน ที่ต้องชำระ
OFIS SDK SDK: เพื่อรวมเครื่องสแกนเนอร์ OFIS เข้ากับการแก้ปัญหาใด ๆ N/A N/A N/A N/A x สแกนเนอร์ OFIS Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, Windows 7, Windows 8 อังกฤษ ฟรีสำหรับ นักพัฒนา
Ingressus SDK SDK: เพื่อรวม Ingressus กับระบบที่สามที่เป็ นซอฟต์แวร์ควบคุมกา รเข้างาน N/A N/A x x ควบคุม Ingressus Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, Windows 7, Windows 8 อังกฤษ ฟรีสำหรับ นักพัฒนา
  = มีตามคำขอ  |    x= ไม่มี  |  N/A = ไม่สามารถใช้งานได  |  อัพเดตออนไลน์สามารถใช้ได้สำหรับโปรแกรม FingerTec ทั้งหมด.
 
FingerTec Hardware Selection Guide Software Selection Guide PDF
FingerTec Hardware Selection Guide Software Selection Guide PDF