นโยบายการรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ FingerTec ที่ท่านซื้อมาจาก FingerTec Worldwide Limited และร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัททั่วโลก นโยบายการรับประกันจำกัดเฉพาะชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์หลักที่ผลิตโดย
FingerTec Worldwide Limited และประทับตรา FingerTec เท่านั้น (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ FingerTec”)

ผลิตภัณฑ์ FingerTec ได้รับการรับประกันความบกพร่องจากฝีมือแรงงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้จะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติอย่างถูกต้อง

ชิ้นส่วนที่ได้รับการประกัน
การรับประกันภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน
(สำหรับร้านค้า))
การรับประกันภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน
(สำหรับผู้ใช้)
อุปกรณ์ FingerTec ทั้งหมด
หมายเหตุ: รวมผลิตภัณฑ์ FingerTec AdapTec
40 เดือน
36 เดือน
สำหรับอะไหล่และชิ้นส่วนที่ได้รับการประกันเท่านั้น
28 เดือน
24 เดือน
อุปกรณ์เสริม
15 เดือน
12 เดือน
หมายเหตุ:
a. บริษัทกำหนดระยะเวลารับประกันให้แก่ร้านค้าและลูกค้าแตกต่างกัน เนื่องจากต้องการใช้ระยะเวลาส่วนต่างดังกล่าวเป็นระยะเวลาสำหรับขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในขั้นสุดท้าย
b. ระยะรับประกันสำหรับการรับประกันภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อระหว่าง 1 มกราคม 2009 และ 1 มกราคม 2014คือ 28 เดือน และ 24 เดือน สำหรับร้านค้าและลูกค้าตามลำดับ
c. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ FingerTec ที่บริษัทไม่รับประกันที่ http://warranty.fingertec.com
 
 1. วันเริ่มการรับประกัน
กรุณาใช้วันที่ในใบกำกับสินค้าที่ได้รับจาก FingerTec Worldwide Limited เป็นวันเริ่มการรับประกัน
 
1.1 บริษัทให้การรับประกันเฉพาะความบกพร่องด้านฝีมือแรงงานและ/หรืออะไหล่ของอุปกรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ FingerTec Products ในกรณีที่
ก. การสูญเสียหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ FingerTec เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 
i. การใช้งานและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่ FingerTec กำหนด เช่น การนำอุปกรณ์รุ่นที่ต้องใช้งานภายในอาคารมาใช้งานกลางแจ้งโดยปราศจากการปกป้องที่เหมาะสม ความเสียหายที่เกิดจากของเหลว การใช้งานในสภาพอากาศร้อน/เย็นจัดที่เกินกว่าขีดจำกัดของผลิตภัณฑ์
ii. แบตเตอรี่รั่วไหล ความเสียหายที่เกิดจากทราย ฝุ่น หรือน้ำ
iii. ไฟกระชาก การเชื่อมต่อและ/หรือการเชื่อมต่อลิงค์เพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียร
iv. การใช้อะไหล่หรือบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
v. รหัสผลิตภัณฑ์และหรือสติกเกอร์การรับประกันถูกเปลี่ยนแปลง แกะออก หรือได้รับความเสียหายจนไม่สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดได้
vi. การแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก FingerTec
vii. การขนส่งอุปกรณ์
   
ข. อะไหล่ที่ไม่ได้รับประกันได้แก่
 
i. ฝาปิดด้านหน้าและด้านหลังของอุปกรณ์ (รหัสสินค้า: FTAC1007)
ii. ปุ่มกด (รหัสสินค้า: FTAC1009)
iii. ฝาครอบสแกนเนอร์ (รหัสผลิตภัณฑ์: FTAC1010)
iv. อะแดปเตอร์ 5V (รหัสผลิตภัณฑ์: FTGL0005)
v. ปริซึม (รหัสสินค้า: FTGL0004)
 
2. ขั้นตอนการรับประกัน
2.1 ในการเรียกร้องการรับประกันทุกรายการ จะต้องกรอกข้อมูลในช่องข้อมูลบังคับของ
“แบบฟอร์มทะเบียนการรับประกันดิจิตอล” ให้ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทสามารถมอบบริการซ่อมแซมและ/หรือเปลี่ยนทดแทนแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด FingerTec ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการเรียกร้องการรับประกันจากผู้ที่ไม่กรอกข้อมูลที่บในช่องข้อมูลบังคับใดๆ ในแบบฟอร์ม
   
2.2 ระหว่างระยะรับประกัน FingerTec จะพิจารณาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนให้แก่อุปกรณ์ที่บกพร่องและอยู่ในระยะรับประกัน
   
2.3 FingerTec ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่บกพร่องโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันแทนที่จะทำการซ่อมแซม เมื่อมีการเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์หรืออะไหล่อุปกรณ์ ให้ผลิตภัณฑ์หรืออะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนทดแทนนั้นตกเป็นทรัพย์สินของ FingerTec
   
2.4 ในการขอรับบริการซ่อมแซม เราไม่สนับสนุนให้ผู้ใช้/ ร้านค้าปลีกส่งคืนอุปกรณ์ FingerTec ทั้งเครื่องให้แก่FingerTec Worldwide อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นและอุปกรณ์นั้นอยู่ในระยะรับประกัน FingerTec จะทำการซ่อมแซมให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้นทุนการขนส่งและภาษีศุลกากรอันเกิดจากการส่งหรือรับอุปกรณ์รายการนั้น ให้เป็นภาระของผู้ใช้/ร้านค้า ในกรณีที่อุปกรณ์ FingerTec ที่ส่งคืนมานั้นพ้นระยะรับประกันแล้ว ผู้ใช้/ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบค่าแรงและต้นทุนค่าอะไหล ตามภาคผนวก B หากต้องการดูแผนผังขั้นตอนการซ่อมแซมของ FingerTec กรุณาดูในภาคผนวก C
   
2.5 บริษัทสนับสนุนให้ร้านค้าปลีกของ FingerTec ที่มีช่างผู้ชำนาญสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการซ่อมแซมขั้นสูงของ FingerTec วิธีนี้จะทำให้ร้านค้าดังกล่าวสามารถให้บริการซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่บกพร่องได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่ tips.fingertec.com
   
2.6 เนื่องจากฉลากการรับประกันเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการรับประกัน FingerTec จึงให้ความสำคัญกับฉลากการรับประกันอย่างมาก ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการรับประกันในอนาคต ห้ามแกะฉลากออกอย่างเด็ดขาด ส่วนอุปกรณ์ที่บกพร่องซึ่งไม่มีฉลากระดับประกันติดอยู่ให้ถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะ FingerTec มีสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและความจำเป็น
 
ตัวอย่างฉลากการรับประกัน
   
2.7 หลังการซ่อมแซม FingerTec จะยังคงให้การรับประกันอุปกรณ์ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะรับประกัน
   
2.8 FingerTec จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรมภายในผลิตภัณฑ์อันเกิดจากกระบวนการรับประกัน เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทุกท่านสำรองข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์ก่อนส่งสินค้ามาเพื่อขอรับการซ่อมแซม
   
2.9 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ FingerTec จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมภายใต้การรับประกัน
ให้ผู้ใช้เป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์ไป-กลับจากจุดบริการของ FingerTec ทั้งนี้ FingerTec บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าอันเกิดจากการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้น และให้ร้านค้า/ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าด้วยตัวเอง ร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการจัดสรรอะไหล่อุปกรณ์ของ FingerTec Worldwide (ดูภาคผนวก A) ได้ บริษัทแนะนำให้ร้านค้าจัดเก็บอะไหล่อุปกรณ์ไว้ในคลังสินค้าเพื่อความสะดวกในการให้บริการบำรุงรักษา
 
3. การแจ้งผลิตภัณฑ์ DOA (ผลิตภัณฑ์ที่เสียโดยที่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน)
3.1 Dead on Arrival (DOA) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้หรือทำงานผิดปกติเมื่อสินค้าเดินทางมาถึง โดยที่การชำรุดนั้นไม่ได้มีสาเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1(ก)
   
3.2 ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ FingerTec ที่ได้รับเป็นผลิตภัณฑ์ DOA จะต้องแจ้งให้ FingerTec ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์นั้น
   
3.3
สามารถแจ้งผลิตภัณฑ์ DOA แก่สำนักงานใหญ่ของ FingerTec ทางอีเมล (info@fingertec.com) หรือแจ้งแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ร้านค้า/ตัวแทนจำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์ DOA จะต้องแจ้งขอการรับประกันโดยใช้ “แบบฟอร์มทะเบียนการรับประกันดิจิตอล” และกรอกวันที่ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ DOA ในช่องคำอธิบายปัญหาผลิตภัณฑ์
   
3.4 หลังจากตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง FingerTec จะทำการเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้งว่าเป็นสินค้า DOA โดยบริษัทจะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งหมดด้วยตนเอง ยกเว้นค่าภาษีศุลกากร
   
3.5 FingerTec ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกสินค้าทั้งหมดที่ได้รับการแจ้งว่าเป็นสินค้า DOA ในเวลาใดก็ได้ ในกรณีนี้ FingerTec จะเป็นผู้แบกรับค่าขนส่งและค่าภาษีศุลกากรทั้งหมดของสินค้าทุกรายการที่เรียกคืน
 
4. ข้อความจำกัดความรับผิด
4.1 FingerTec จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
   
4.2 FingerTec จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูล โปรแกรม หรือสื่อเก็บข้อมูลชนิดถอดออกได้ทุกชนิด FingerTec จะไม่รับผิดชอบและไม่มีหน้าที่ในการกู้คืนหรือติดตั้งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ใหม่ ยกเว้น ซอฟต์แวร์และ/หรืออินเตอร์เฟสของ FingerTec ที่บริษัทต้องติดตั้งระหว่างการผลิตสินค้าอยู่แล้ว
   
4.3 FingerTec จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางธุรกิจ เช่น การสูญเสียผลกำไรหรือเงินออม การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียความสามารถในการใช้งานหรือความสูญเสียทางการค้าและการพาณิชย์อื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
   
4.4 ถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งให้ FingerTec ทราบถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือในกรณีมีการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ ให้ข้อความจำกัดความรับผิดนี้ยังคงมีผลบังคับใช้
   
4.5 ในกรณีที่ FingerTec พิจารณาและเห็นว่าความเสียหายหรือการชำรุดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นั้นไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน บริษัทจะติดต่อร้านค้าเพื่อตัดสินว่าควรซ่อมแซมความเสียหายหรือการชำรุด-
โดยเรียกเก็บค่าบริการจากร้านค้าหรือส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมเช่นเกียวกับตอนที่รับสินค้ามา ในกรณีนี้ FingerTec จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การจัดการ และหรือค่าธรรมเนียมศุลกากร
   
4.6 ร้านค้าของ FingerTec มีหน้าที่ต้องส่งอุปกรณ์/ชิ้นส่วนบกพร่องทั้งหมดที่อยู่ในระยะรับประกันคืนให้แก่ FingerTec Worldwide ภายใน 3-5 เดือน ในกรณีที่ร้านค้าไม่ส่งอุปกรณ์/ชิ้นส่วนดังกล่าวให้แก่ FingerTec Worldwide หลังจากพ้นระยะเวลา 6 เดือนไปแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากร้านค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ร้านค้าไม่ต้องส่งชิ้นส่วนบกพร่องซึ่งพ้นระยะรับประกันคืนให้แก่ FingerTec Worldwide
 
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้
ผู้ใช้จะต้องส่งใบเรียกร้องการรับประกันให้แก่บุคคลที่จำหน่ายสินค้าที่เสียหายหรือชำรุดให้แก่ลูกค้า เช่น ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก FingerTec
ลูกค้าและร้านค้าจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จการซื้อผลิตภัณฑ์ FingerTec Product ไว้เป็นหลักฐานการซื้อสินค้าเพื่อใช้รขอรับประกันสินค้าในภายหลัง
ผู้ใช้ทุกท่านมีหน้าที่อัปเดตซอฟต์แวร์ภายในผลิตภัณฑ์ FingerTec Products ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ก่อนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับบริการรับประกัน เราขอแนะนำให้ลูกค้าสำรองข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบ FingerTec เก็บไว้ เนื่องจากในกระบวนการซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทนเพื่อการรับประกันผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่อาจต้องลบข้อมูลทั้งหมดในระบบออกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ FingerTec จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อันเกิดจากกระบวนการรับประกัน
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ลูกค้าทุกท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดการผลิตภัณฑ์ FingerTec ทั้งหมดที่ส่งมาซ่อมแซม/เปลี่ยนทดแทนกับบริษัท ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะอยู่ในขอบเขตการรับประกันสินค้าหรือไม่ก็ตาม
ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ FingerTec ผู้ใช้/ร้านค้าควรตรวจสอบดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 23/10/2014